044-521-393 •

ศิษย์เก่า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ผู้อ่าน : 477 คน โดย : ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ | ที่มา :

img

    ดร. ชูจิต   สาระภาค  และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ชูจิต   สาระภาค  ดร. สยาม   ระโส  อ. อรนุช   นาคชาติ  อ.นิชาภา  จารุวันโน   

               มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครู และศิษย์เก่า ในเขตพื้นที่จังหวัดสุริทนร์ และศรีสะเกษ จำนวน 50 คน ระหว่าง วันที่ 5 – 6  กันยายน พ.ศ. 2558  ณ ห้อง 29217 และ ห้อง 29203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

             

       
 

 

รูปภาพประกอบ "ศิษย์เก่า"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393