044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ผู้อ่าน : 754 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน โดยมีรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
            ชนะเลิศ                       ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๑    ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๒    ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา
            ชนะเลิศ                        ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๑     ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๒     ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
            ชนะเลิศ                        ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๑     ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร
            รองชนะเลิศอันดับ ๒     ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร
             ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th และ www.tica.thaigov.net และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๐๙, ๔๒๐๐๔, ๔๒๐๐๖

รูปภาพประกอบ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393