044-521-393 •

คณะกรรมการบริหาร

ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

e-mail : watcharanon_j@hotmail.com รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Mr.Aktanat Luangsiriwan

e-mail : aktanat@srru.ac.th กรรมการ

นางลำพูน เหลาราช

e-mail : kapook1411@yahoo.com กรรมการ

นางสาวนันทิญา มณีโชติ

e-mail : nuntiyamm@gmail.com กรรมการ

นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว

e-mail : borafreebsd@srru.ac.th กรรมการ

นางสาวปิยะพร ทรจักร์

e-mail : piyaporn.anatomy@gmail.com กรรมการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมการ

e-mail : tookta.ttmed@gmail.com กรรมการ

นายวิกรม สุนทรารักษ์

e-mail : Ziixnuzx@hotmail.co.th กรรมการ

นายชาตรี เชิดนาม

e-mail : ui_2009@hotmail.com กรรมการ

นายธีระพันธ์ จอดนอก

e-mail : satidkku07@gmail.com กรรมการ

นายวัฒนชัย ภาคพรหม

e-mail : nay.1990.11@gmail.com กรรมการ

นายธนพล รัตนวัน

e-mail : thanapol314@gmail.com กรรมการ

นายปริทัศน์ คำโวหาร

e-mail : paritat_tee@hotmail.com กรรมการ

นางสาวประภัสสร เวียงนนท์

e-mail : w.prapussorn@gmail.com กรรมการ

นายอภิชาติ สมรัตน์

e-mail : somrat.com@gmail.com กรรมการ

นางสาวไพลิน อำไพ

e-mail : kagpail@hotmail.com กรรมการ

นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง

e-mail : cotton.sugin@gmail.com กรรมการ

Mr.jakigd Labkosa

e-mail : j.labkosa@hotmail.com ที่ปรึกษากลาง

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393