044-521-393 •

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2560

ผู้อ่าน : 1,500 คน โดย : Mr.Aktanat Luangsiriwan | ที่มา :

img

นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมี นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4912 หรือ 08 1300 0200

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1607 หรือ http://ieat.go.th/assets/uploads/attachment/file/20170217155704567909198.pdf

รูปภาพประกอบ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393