044-521-393 •

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์งานพัฒนานักศึกษา

  1. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต้องสำเร็จตามวัตถุประสงค์กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  2. การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393