044-521-393 •

หน่วยงานให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • การลงทะเบียน
  • การเพิ่ม-ลดรายวิชา
  • ขอเอกสารทางการศึกษา (ขอสำเร็จการศึกษา, ขอใบรายงานผลการศึกษา, ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา, ฯลฯ)
  • งานทะเบียน และข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31
  • โทร. 0-4404-1620

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393