044-521-393 •

พันธกิจ

พันธกิจงานพัฒนานักศึกษา

  1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
  2. ทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชน
  4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393