044-521-393 •

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์งานพัฒนานักศึกษา

  1. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน และให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
  2. เพื่อบริการข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
  3. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และแก้ปัญหาเป็น
  5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินกิจกรรม

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393