044-521-393 •

ภารกิจ

ภารกิจงานพัฒนานักศึกษา

  1. งานที่ปรึกษา แนะแนว ด้านการใช้ชีวิต
  2. งานด้านทุนการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
  3. งานศิษย์เก่า
  4. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
  5. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา
  6. งานสโมสรนักศึกษา
  7. งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393