044-521-393 •

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์งานพัฒนานักศึกษา

  1. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามความต้องการของท้องถิ่น พัฒนางานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมบูรณาการภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393