044-521-393 •

หน่วยงานให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางเอกสาร ตำราต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทร. 0-4452-1338

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393