044-521-393 •

คณะกรรมการบริหาร

ดร.น้องนุช สารภี

e-mail : x@x.com รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

ดร.วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

e-mail : watcharanon_j@hotmail.com รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Mr.Aktanat Luangsiriwan

e-mail : aktanat@srru.ac.th ผู้ดูแลระบบ

นางลำพูน เหลาราช

e-mail : kapook1411@yahoo.com กรรมการ

นางสาวนันทิญา มณีโชติ

e-mail : nuntiyamm@gmail.com กรรมการ

นายกัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว

e-mail : borafreebsd@srru.ac.th กรรมการ

นายวิกรม สุนทรารักษ์

e-mail : Ziixnuzx@hotmail.co.th กรรมการ

นายชาตรี เชิดนาม

e-mail : ui_2009@hotmail.com กรรมการ

นายธีระพันธ์ จอดนอก

e-mail : satidkku07@gmail.com กรรมการ

นางสาวประภัสสร เวียงนนท์

e-mail : w.prapussorn@gmail.com กรรมการ

นางสาวไพลิน อำไพ

e-mail : kagpail@hotmail.com กรรมการ

นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง

e-mail : cotton.sugin@gmail.com กรรมการ

อ.ดาวินี ชิณวงศ์

e-mail : dew_DJ@hotmail.com กรรมการ

ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์

e-mail : x@xx.com กรรมการ

น.ส.สิริรัตน์ นันทพันธ์

e-mail : x@x.com กรรมการ

น.ส.จันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม

e-mail : x@x.com ที่ปรึกษากลาง

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393