044-521-393 •

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์งานพัฒนานักศึกษา

  1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393