044-521-393 •

หน่วยงานให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ให้บริการด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 30
  • โทร. 0-4452-0843

งานพัฒนานักศึกษา

Tel. 044-521-393